Конкурсний відбір членів наглядової ради ДП "Прозорро.Продажі"

Prozorro.Продажі - це державне підприємство, яке адмініструє електронну торгову систему з продажу державного та комунального майна, а також слугує центральною базою даних для електронних торгів. Проект “Прозорро.Продажі” був створений в 2016 році за ініціативи Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, Transparency International Україна, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національного Банку  України. Головна мета реформи держпродажів - прозорий, швидкий та ефективний, процес продажу активів державної та комунальної власності з високим рівнем громадського контролю та запобіганням корупції

Чому це працює?

 • Усі дані у відкритому доступі
 • Кожен новий лот у системі автоматично з’являється на всіх акредитованих майданчиках 
 • Аукціон формує справедливу ціну 
 • Система надійно захищена: немає жодної можливості вплинути на хід аукціону 
 •  Спостерігати за перебігом аукціону онлайн може будь-хто


Детальніше про Прозорро.Продажі

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсного відбору на посади незалежних членів наглядової ради державного підприємства “ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ”

Ознайомитись з Оголошенням про проведення конкурсного відбору 

Для участі в конкурсному відборі кандидату необхідно подати особисто або надіслати на електронну адресу наступні документи:

 • заяву про участь у конкурсному відборі на ім’я голови комісії з конкурсного відбору незалежних членів наглядової ради державного підприємства “ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ” Кудіна Д. І. (приклад заяви)
 • копії документа, що посвідчує особу, трудової книжки (за наявності) або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи, документа про вищу освіту;
 • біографічну довідку (резюме);
 • згоду на обробку персональних даних; (приклад згоди)
 • рекомендації (за наявності);
 • заяву щодо відповідності критеріям незалежності члена наглядової ради Підприємства; (приклад заяви)
 • мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради Підприємства (складається у довільній формі українською та/або англійською мовою обсягом не більше двох сторінок та має містити обґрунтування зацікавленістю даною вакансією);
 • інформацію щодо членства в інших наглядових радах (у разі якщо є членом наглядових рад).


Адерса для листування та подачі документів: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, Мінекономіки, комісія з конкурсного відбору незалежних членів наглядової ради державного підприємства “ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ”.

Електронна адреса для подачі документів: personal@me.gov.ua  

Номер телефону для надання довідок щодо конкурсного відбору: 200-45-30*3156

Open call for independent members of Prozorro.Sale Supervisory Board

Prozorro.Sale is a state-owned enterprise that administrates an electronic trading system for the sale of state and municipal property, as well as serves as a central database for the system. The Prozorro.Sale project was created at 2016 by the initiative of Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, Transparency International Ukraine, the Deposit Guarantee Fund and the National Bank of Ukraine. The main goal of public sales reform is a transparent, fast and efficient process of selling state and communal property assets with a high level of public control and prevention of corruption.


Why does it work?

 • All data is  available to publicly
 • Every new asset in the system automatically appears at all accredited sites
 • The auction forms a fair price
 • The system is securely protected: there is no way to influence the auction
 •  Anyone can watch the auction online


Find out more about Prozorro.Sale

Open call for independent members of the state enterprise "PROZORRO.SALE"

Read the details about the Open Call

To join the open call the following documents must be submitted by the candidate either on adress mentioned below or sent via e-mail:

 • application for participation in the competitive selection addressed to the chairman of the commission for competitive selection of independent members of the Ssupervisory Bboard of the state enterprise "PROZORRO.SALE"  - Kudin D.
 • copies of an identity document, employment record book (if available) or documents confirming the availability of work experience, a document of higher education;
 • biographical information (CV)
 • consent to the processing of personal data;
 • recommendations (if available);
 • a statement on compliance with the criteria of independence of a member of the Supervisory Board of the Company
 • motivation letter on performing the functions of a member of the Supervisory Board of the Company (drawn up in any form in Ukrainian and / or English in the amount of not more than two pages and must contain a justification of interest in this vacancy);
 • information on membership in other supervisory boards (if you are a member of supervisory boards).


Applications and documents are accepted at the address: 01008, Kyiv, st. M. Hrushevskoho, 12/2, Ministry of Economy, commission for competitive selection of independent members of the supervisory board of the state enterprise "PROZORRO.SALE".

E-mail to submit applications and documents: personal@me.gov.ua

Phone number for inquiries: 200-45-30 * 3156,